ibulb.org

ibulb.org

HOE GROEIEN TULPEN?

Bloembollen
Vroeger kostten ze een fortuin, gelukkig zijn bloembollen nu voor iedereen betaalbaar. In het voorjaar zie je deze ondergrondse juweeltjes overal de grond uit piepen. “Leuk, dat wil ik ook!” is een vaak gegeven reactie. Maar gelijk wordt het enthousiasme de kop ingeduwd door opkomende vragen als “Wat is nu precies een bloembol?”, “Hoe plant je bloembollen?”, “Welke soorten moet ik planten?” en “Wanneer is de beste planttijd?” Gelukkig is bloembollen planten niet moeilijk en is er op elke vraag een antwoord. Bloembol.org is het bloembollenplatform dat antwoord geeft op dit soort vragen.

Wat is een bloembol?
Een bloembol is het beste te omschrijven als een ondergrondse voorraadschuur én een bloemfabriek tegelijk. In de bloembol zit namelijk alles wat nodig is om te groeien en bloeien: de bloem, de bladeren en een voedselvoorraad. Met eigen ogen zien? Snij dan een bloembol doormidden.

Bloembollengeschiedenis
Bloembollen zijn producten van Hollandse bodem. De bekendste bloembol is de tulp. Tulpen werden al tijdens de Middeleeuwen gekweekt en verhandeld in Turkije. In die tijd droegen de mannen daar een tulband. De naam tulp (in het Latijns Tulipa) betekent dan ook ‘de bloem die lijkt op een tulband’. Er schuilt dus een prachtig verhaal achter de koningin van de bloembollen.

Bloembollen planten
Omdat de bloem al in de bol aanwezig is, zijn er geen ‘groene vingers’ nodig om bloembollen te kunnen planten. In vier stappen is het gedaan, het lukt altijd! Voordat je het weet, lig je met je neus op de aarde om de eerste groene puntjes die zich boven de grond wagen te bewonderen. En dat is nog maar het begin van de verrassing.

Soorten bloembollen
De ene bloembol bloeit ieder jaar opnieuw en de andere niet. Bloembollen worden daarom onderverdeeld in drie verschillende soorten: eenjarige bloembollen, meerjarige bloembollen en verwilderingsbloembollen.

Verschil tussen voorjaarsbollen en zomerbollen
Bloembollen zijn te verdelen in de twee grote groepen: voorjaarsbollen en zomerbollen. Voorjaarsbollen zijn bloembollen die in het voorjaar bloeien en in het najaar moeten worden geplant. Zomerbollen moeten in het voorjaar worden geplant om in de zomer te kunnen bloeien. Om het nog wat ingewikkelder te maken is er naast de voorjaars- en zomerbollen ook nog een kleine groep, de herfstbloeiers. Herfstbloeiende bloembollen moeten in juli worden geplant waarna ze in de herfst bloeien.

Wil je alles weten over bloembollen? Kijk dan op www.ibulb.org en ontdek deze ondergrondse juweeltjes.

In 2024 sponsort iBulb de 10e editie van Tulp Festival Amsterdam met een bijdrage voor de experimentele drijvende plateaus met tulpen in de vijver in het Vondelpark, tegenover Idfa/Park-Zuid. 

 

Lees meer

HOW DO TULIPS GROW ?

Flower Bulbs
They used to cost a fortune. Fortunately, everyone can afford flower bulbs today. You see these beautiful flowers produced by their underground bulbs emerging in the spring. People often remark on them: “They are so pretty, I want some, too!” But their enthusiasm is often dampened by questions that arise. “What is a flower bulb, actually?” “How do you plant flower bulbs?” “What kinds should I plant?” “When is the best time to plant them?” they wonder. Fortunately, planting flower bulbs is not difficult, and each question has an answer. Flowerbulbs.com is the flower bulb platform that provides the answers to these kinds of questions.

What is a flower bulb?
A flower bulb can best be described as an underground storage shed and a flower factory all in one. This is because a flower bulb contains everything that the plant needs to grow and bloom: the flower, the leaves and a food supply. If you’d like to see for yourself, slice a flower bulb in half from top to bottom.

The history of flower bulbs
Flower bulbs are cultivated in the Netherlands: products of the Dutch soil. The most well-known flower bulb is the tulip. Tulips were being cultivated and traded in Turkey as long ago as the Middle Ages. At that time, men there wore a turban, and this custom gave rise to the name given to this queen of the flower bulbs. The name ‘tulip’ (in Latin: Tulipa) means ‘the flower that looks like a turban’.

Planting flower bulbs
Because the flower is already tucked away inside the bulb, you don’t need green fingers to plant them. All it takes is five steps to guarantee success! Before you know it, you’ll be down on your knees admiring the first green leaf tips emerging from the soil. And that’s just the start of delightful things to come.

Kinds of flower bulbs
Some flower bulbs will produce flowers every year while some will not. This is why flower bulbs are subdivided into various kinds: flower bulbs for annual plantings, flower bulbs for perennialised flowering, and flower bulbs for naturalised plantings.

The difference between spring bulbs and summer bulbs
Flower bulbs can also be classified into two large groups: spring bulbs and summer bulbs. Spring bulbs flower in the spring and have to be planted in the autumn. Summer bulbs have to be planted in the spring to flower in the summer. And to make things even a bit more complicated, in addition to the spring and summer bulbs, there is another small group: the autumn bulbs. Autumn flowering bulbs have to be planted in July after which they will flower in the autumn.

For more information about flower bulbs, www.ibulb.org

In 2024, iBulb will sponsor the 10th edition of the Tulp Festival Amsterdam with a contribution to the experimental floating plateaus with tulips in the pond at the Vondelpark, opposite Idfa/Park-Zuid.

Lees meer